โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ   ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 291401
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสิรินยา คงประสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2560,13:41  อ่าน 217 ครั้ง
ชื่อผลงาน : Best Practice การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยสือ ( DLIT )
รายละเอียดผลงาน

จากผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.97  ซึ่งไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบดังกล่าว พบว่า รายวิชาภาษาอังกฤษจำเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเร่งด่วน โดยการใช้กิจกรรม วิธีการ และสื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการเข้ากับการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้ดีขึ้น เป็นสื่อเทคโนโลยีที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนได้อย่างถ่องแท้มากกว่าการเรียนรู้แบบการท่องจำ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผุ้เรียนมีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.98 KB
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2560,13:41   อ่าน 217 ครั้ง