ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ประมวลผลงานผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาวิเศษ
ชื่ออาจารย์ : นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,12:47  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง”
ชื่ออาจารย์ : นางอรุณศรี แซ่จิ๋ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,14:56  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ ผลงานวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรรณิการ์ รอดกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2562,12:05  อ่าน 302 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practice การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยสือ ( DLIT )
ชื่ออาจารย์ : นางสิรินยา คงประสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2560,13:41  อ่าน 1891 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : (Best Practice) “3 ส สืบสาน ความเป็นไทย”
ชื่ออาจารย์ : นางชุลีภรณ์ จำปา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2559,13:08  อ่าน 418 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ "One Day One word One meaning" สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ชื่ออาจารย์ : นางสิรินยา คงประสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2557,03:35  อ่าน 612 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชื่ออาจารย์ : นางชุลีภรณ์ จำปา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2556,13:15  อ่าน 1305 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางศิริวรรณ เห้งศรีปล้อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2556,11:13  อ่าน 1573 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practice เรื่อง ครูผู้สอนสหกรณ์
ชื่ออาจารย์ : นางจำเนียร ราชบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2556,11:10  อ่าน 1870 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กระดานสื่อภาษาพัฒนาเด็กปฐมวยัย นักเรียนชั้นอนุบาล 2/2
ชื่ออาจารย์ : นางนพวรรณ ศรีเมฆ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2555,14:40  อ่าน 2528 ครั้ง
รายละเอียด..