คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปริศนา ยิ่งยง
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุธาวัลย์ เนียมชูชื่น
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปวีณา อ่อนแท้
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพุธิดา คงการ
ตำแหน่ง : เลขานุการน้อย
ระดับชั้น : ป.4/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเกศกนก รอดรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการเหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุนิสา ทองดียิ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการเหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธนัชชา ทองดียิง
ตำแหน่ง : กรรมการเหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ ศรีเรือง
ตำแหน่ง : กรรการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวนิสา จงทอง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนลินนิภา เกิดผล
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุกัญญา เถนว่อง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทิพเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนภัสวรรณ สมานพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิมพ์ชนก คงมีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปุระชัย แกล้ววิกย์กิจ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุฑารัตน์ กลิ่นจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บัวลอย
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : ด็กหญิงภัทรวดี หีบเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงญาณภัทร แก้วเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : ป.4/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวุฒิภัทร พันธ์วงศ์รัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภัทร มากเพ็ชร์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ป.6/2