คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเอี่ยม ทองสงวน
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0972872097
ชื่อ-นามสกุล : นายดัสกร พลอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0636101996
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุษกร คงแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0828101317
ชื่อ-นามสกุล : นางเตือนใจ ศรีจันทร์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0812516435
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชิต แสงรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0899776101
ชื่อ-นามสกุล : นายประจบ เต็มสังข์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0936475949
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ กาลสุวรรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0826695612
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิภา แก้วละเอียด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0887601652
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ราชบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0851278416
ชื่อ-นามสกุล : นางมาลี จันทร์แป้น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0835906601
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรวัฒน์ แสงเสน่ห์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0803885895
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุจิรา บัวมีกลิ่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0649450862
ชื่อ-นามสกุล : พระไสว มหาวิริโย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 0872844853
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ
เบอร์โทร : 0898715573