กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสิรินยา คงประสม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางนิภาพร รอดราวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวกรรณิการ์ สุคันธเมศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวภาณี คงประสม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวนารีรัตน์ ลบเลือน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1