โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ  ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 291401
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสิรินยา คงประสม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนิภาพร รอดราวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2