ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสิรินยา คงประสม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางนิภาพร รอดราวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2