ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิชัย ราชบุตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวชะอ้อน ศรีปล้อง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสุพรรณี สีนา
ครู คศ.1