กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวิชัย ราชบุตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวชะอ้อน ศรีปล้อง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสุพรรณี สีนา
ครู คศ.1