โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ  ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 261301
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมเกียรติ กาลสุวรรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางปริมภาพร แกล้วกล้า
ครู คศ.1

นายศุภชัย ปลอดเหล็ก
ครูจ้างสอน