กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุรชัย ทองอ่อน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวิทยา คงหมุน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1