ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรชัย ทองอ่อน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิทยา คงหมุน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1