โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ  ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 291401
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรชัย ทองอ่อน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิทยา คงหมุน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1