โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ   ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 291401
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุพรรณี สีนา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมเกียรติ กาลสุวรรณ์
ครู คศ.3

นางชุลีภรณ์ จำปา
ครู คศ.2