กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางชุลีภรณ์ จำปา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสุพรรณี สีนา
ครู คศ.1