โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ  ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 291401
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักเรียนพิเศษเรียนร่วม

นางอรุณศรี แซ่จิ้ว
ครู คศ.1
หัวหน้านักเรียนพิเศษเรียนร่วม

นางสิริลักษณ์ ขวัญเมือง
ครูจ้างสอน