ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักเรียนพิเศษเรียนร่วม

นางอรุณศรี แซ่จิ้ว
ครู คศ.1
หัวหน้านักเรียนพิเศษเรียนร่วม

นางสิริลักษณ์ ขวัญเมือง
ครูจ้างสอน