ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางทัศนีย์ เต็มแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรุณศรี แซ่จิ๋ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายพิชญะ ทองอ่อน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1