โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ   ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 291401
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางทัศนีย์ เต็มแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอรุณศรี แซ่จิ๋ว
ครู คศ.1

นางปราณีต อมรวัฒน์
ครู คศ.2