กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเยาวเรศ จันทร์ทิพย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0872749027

นางทัศนีย์ เต็มแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0810826291

นางอรุณศรี แซ่จิ๋ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0968416674

นายเฉลิม ขวัญดำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0830714916
อีเมล์ : chabankumpae@gmail.com