โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ   ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 291401
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสมเกียรติ กาลสุวรรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายวิชัย ราชบุตร
ครู คศ.2