กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางศิริวรรณ เห้งศรีปล้อง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวชะอ้อน ศรีปล้อง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวมานิตา พานชาตรี
ครูผู้ช่วย

นางเยาวเรศ จันทร์ทิพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2