ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางศิริวรรณ เห้งศรีปล้อง
ครู คศ.2

นางสาวชะอ้อน ศรีปล้อง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวมานิตา พานชาตรี
ครูผู้ช่วย