กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวชะอ้อน ศรีปล้อง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0815395815

นางศิริวรรณ เห้งศรีปล้อง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0899719450

นางสาวมานิตา พานชาตรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0810877017