โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ   ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 291401
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประจบ เต็มสังข์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางศิริวรรณ เห้งศรีปล้อง
ครู คศ.2

นางสาวชะอ้อน ศรีปล้อง
ครู คศ.2