ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิมล เผือกจีน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจำเนียร ราชบุตร
ครู คศ.3

นางบุญรักษ์ สุทธิเลิศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกรรณิการ์ รอดกูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2