กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจำเนียร ราชบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางบุญรักษ์ สุทธิเลิศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกรรณิการ์ รอดกูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2