กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจำเนียร ราชบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0872780415

นางบุญรักษ์ สุทธิเลิศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0611907796

นางสาวกรรณิการ์ รอดกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0872839483