โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ   ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 291401
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิมล เผือกจีน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจำเนียร ราชบุตร
ครู คศ.3

นางบุญรักษ์ สุทธิเลิศ
ครู คศ.2

นางสาวกรรณิการ์ รอดกูล
ครู คศ.1