โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ  ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 261301
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิมล เผือกจีน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจำเนียร ราชบุตร
ครู คศ.3

นางบุญรักษ์ สุทธิเลิศ
ครู คศ.2

นางสาวกรรณิการ์ รอดกูล
ครู คศ.1

นางจารุณี แก้วกุล
ครูอัตราจ้าง