โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ   ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 291401
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางนพวรรณ แต่นสุ่ย
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวพรทิพย์ รักดำ
ครู คศ.2

นางอภิรพร จินตวิเศษ
ครู คศ.2

นางนพวรรณ ศรีเมฆ
พนักงานราชการ

นางสาวจิราภรณ์ คงอินทร์แก้ว
ครูจ้างสอน