คณะผู้บริหาร

นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0898715573
อีเมล์ : pongyeela@gmail.com

นายสุวิชา คีรีรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0941596668
อีเมล์ : suwichascout@gmail.com

นางศิริวรรณ เห้งศรีป้อง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0813676517

นางสุพรรณี สีนา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางทัศนีย์ เต็มแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นายวิชัย ราชบุตร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป