โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ   ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 291401
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสง่า พิรามวิทวัส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจำเนียน นามวงศ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา