ข่าวประชาสัมพันธ์
ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 65
กิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 65
ต้อนรับคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา มาศึกษาดูงาน
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 65
คณะเหล่าาชาดจังหวัดตรัง ติดตาม สนับสนุนการ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 65
ผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 64
ขอแสดงความยินดี นายสุวิชา คีรีรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice สำหรับผู้บริหาร ระดับภูมิภาค
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 64
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 64
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของนายสุวิชา คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 64
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ครั้งที่ 6/2564
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 64
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดเขาวิเศษ เรื่องการปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 64
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (EIT)
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 64
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่อายุครบ 12 ปี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 64
ประชุมเชิงปฏิบัติการการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 64
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 การศึกษาปฐมวัยและรดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 64
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564 อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 64
รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ปีงบประมาณ 2564
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 64
ขอแสดงความยินดี กับ นายวิทยา คงหมุน ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ การประกวดการแข่งขันถอดบทเรียน (Best Practice) ของครู โรงเรียนสุจริต ปี 2564 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 64
ขอแสดงความยินดี กับ นายสุวิชา คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ การประกวดการแข่งขันถอดบทเรียน(Best Practice) ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต ปี 2564 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 64
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ผ่านระบบออนไลน์ระดับจังหวัด โดย ศึกษาธิการจังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 64