โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ  ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 291401
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :