โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ   ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 291401
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสง่า พิรามวิทวัส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจำเนียน นามวงศ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :