ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายแจ้ง เชยจิตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2453 - 2474
ชื่อ-นามสกุล : นายชม จ่าวิสูตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2474 - 2474
ชื่อ-นามสกุล : นายแจ้ง เชยจิตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2474 - 2475
ชื่อ-นามสกุล : นายล้อม สุดสนิท
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2475 - 2476
ชื่อ-นามสกุล : พระภิกษุมล จันทรโส
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2476 - 2486
ชื่อ-นามสกุล : นายจร เต็มสังข์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2486 - 2493
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญ กาลสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2493 - 2494
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาท เฉี้ยนเงิน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2494 - 2502
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญครอง หนูคงรักษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2502 - 2503
ชื่อ-นามสกุล : นายสว่าง เรืองรอด
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2503 - 2508
ชื่อ-นามสกุล : นายพัว จันแดง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2508 - 2526
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชิต พฤติวิทยากุล
ตำแหน่ง : ร.ก.อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526 - 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ แก้วดำ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527 - 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายพรหทชาติ ตุลยสุข
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสง่า พิรามวิทวัส
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ก.ค. 2540 - 8 ธ.ค. 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายสง่า พิรามวิทวัส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธ.ค. 2541 - 30 ก.ย. 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 ต.ค. 2561 -
เบอร์โทรศัพท์ : 075-291401
อีเมล์ : pongyeela@gmail.com