ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุวิชา คีรีรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุรชัย ทองอ่อน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นายวิชัย ราชบุตร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสุพรรณี สีนา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางทัศนีย์ เต็มแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ