ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา


คุณธรรมนำความรู้  อยู่อย่างพอเพียง
 

     เอกลักษณ์ของสถานศึกษา


สะอาด  มารยาทดี  วิถีพอเพียง