โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ  ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 291401
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา


คุณธรรมนำความรู้  อยู่อย่างพอเพียง
 

     เอกลักษณ์ของสถานศึกษา


สะอาด  มารยาทดี  วิถีพอเพียง