โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ  ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 291401
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เป้าหมาย
เป้าหมาย

เป้าหมาย

         นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีการพัฒนาตามศักยภาพและสามารถนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง