โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ  ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 291401
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านเกาะเต่า อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ