ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านเกาะเต่า อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ