ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพอเพียง
กิจกรรมพอเพียง
กิจกรรมที่ดำเนินการ

1. กิจกรรมเศรฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน
2. กิจกรรมอยู่อย่างพอเพียง
3. กิจกรรมการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำตัวนักเรียน
4. กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า
5. กิจกรม School Bank
6. กิจกรรมการจัดทำอาหารจานเดียว และขนมไทย
7. กิจกรรมการเลี้ยงปลา
8. กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว
9. กิจกรรมการปลูกพืชผักพื้นบ้าน
10. กิจกรรมการปลูกปาล์มน้ำมัน
11. กิจกรรมการปลูกผัดไร้ดิน
12. กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
13. กิจกรรมRecycle
14. กิจกรรมคุณธรรมนำความรู้
15. กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยเศรษฐกิจพอเพียง