โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ  ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 291401
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

เปิดสอนตั้งแต่ อนุบาล - ประถมศึกษา ปีที่

มีนักเรียนทั้งหมด 586 คน
          ระดับอนุบาล             จำนวน 148 คน

          ระดับประถมศึกษา      จำนวน 438  คน

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561