ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

เปิดสอนตั้งแต่ อนุบาล - ประถมศึกษา ปีที่

มีนักเรียนทั้งหมด 586 คน
          ระดับอนุบาล             จำนวน 148 คน

          ระดับประถมศึกษา      จำนวน 438  คน

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561