โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ  ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 291401
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
8.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี