หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
8.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ