พันธกิจ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพิ่มสูงขึ้นและมีทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาครูยุคใหม่ให้มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถ ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. ส่งเสริม สนับสนุนประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษ
5. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับชองชุมชนสังคม และทุกภาคส่วนเข้ามามีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา