ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

   1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
         2. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพิ่มสูงขึ้นและมีทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ ๒๑
         3. พัฒนาครูยุคใหม่ให้มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถ ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
         4. ส่งเสริม สนับสนุนประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษา
         5. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
         6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับชองชุมชนสังคม และทุกภาคส่วนเข้ามามีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา