ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

2.  พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพสูงกว่าระดับประเทศ  มีความสำนึกในความเป็นชาติไทย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้ประสิทธิภาพ

4. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้  สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ