โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ  ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 291401
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

       โรงเรียนวัดเขาวิเศษ จัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคน มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558