วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”