ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

 

 

วิสัยทัศน์

      โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง