ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

       โรงเรียนวัดเขาวิเศษ จัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคน มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558