สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์
          รัศมี  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
          พระธาตุเจดีย์  หมายถึง สิ่งที่ใช้เป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึง
          ดอกบัว 4 ดอก หมายถึง
  1. ดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ พวกที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียว เมื่อได้เรียนรู้ ก็สามารถรู้และเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว  เมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันที
  2. ดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำ พวกที่มีสติปัญญาปานกลาง เมื่อได้เรียนรู้แล้วและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติม จะสามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาอันไม่ช้า ซึ่งจะบานในวันถัดไป
  3. ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ พวกที่มีสติปัญญาน้อย เมื่อได้เรียนรู้แล้ว ได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อ มีสติ ในที่สุดก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในวันหนึ่งข้างหน้า  ซึ่งจะค่อยๆ โผล่ขึ้นเบ่งบานได้ในวันหนึ่ง
  4. ดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม พวกที่ไร้สติปัญญา แม้ได้เรียนรู้ ก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้ ไร้ซึ่งความเพียรยังแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าปลา ไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นพ้นน้ำเพื่อเบ่งบาน