กลยุทธ์
กลยุทธ์

   กลยุทธ์


   1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
   2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
   4. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
   5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา