ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์
กลยุทธ์

กลยุทธ์


   ๑. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
   ๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   ๓. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
   ๔. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
   ๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ๖. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา