ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียง
การจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การซ้อมรับการประเมินศูยย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเมินศุนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563
แสดงความยินดี โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ผ่านการประเมินศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563