โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ   ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 291401
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

         คุณธรรมนำความรู้  อยู่อย่างพอเพียง

     เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

               สะอาด  มารยาทดี  วิถีพอเพียง