โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ   ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 291401
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318ล/55-ก จำนวน 1 หลัง
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318ล/55-ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์