โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ   ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 291401
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ร่างขอบเขต (TOR)
ร่างขอบเขต (TOR)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.94 KB