โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ   ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 291401
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

เปิดสอนตั้งแต่ อนุบาล - ประถมศึกษา ปีที่

มีนักเรียนทั้งหมด 551 คน

          ระดับอนุบาล             จำนวน 130  คน

          ระดับประถมศึกษา     จำนวน 421  คน

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557