โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ   ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 291401
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2453 โดยมีนายปั้น สวัสดิสิงห์ ซึ่งเป็นนายอำเภอสมัยนั้น เดิมเป็นอำเภอสิเกา ปัจจุบันแยกเป็นอำเภอวังวิเศษ ได้จัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรในตำบลเขาวิเศษ โดยใช้สถานที่ในวัดเขาวิเศษ ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนวัดเขาพระวิเศษเหนือ ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายแจ้ง เชยจิตร เป็นครูใหญ่คนแรก การจัดการศึกษาในช่วงนี้ มีความยากลำบากมาก เพราะมีอาคารเรียนชั่วคราว เพียงห้องเดียว ต้องอาศัยศาลาการเปรียญและโรงครัวของวัด เป็นสถานที่เล่าเรียนด้วย เมื่อถึงเวลาวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนา นักเรียนจะไม่มีที่เรียน ต้องให้นักเรียนหยุดเรียน การจัดการเรียนการสอนในบางครั้งต้องนิมนต์พระมาสอนด้วย เนื่องจากมีครูจำนวนน้อยมาก

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2540 นายสง่า พิรามวิทวัส ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียน วัดเขาวิเศษ และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2541   ก. ค. ได้มีมติให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประเภทยุ่งยากของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนและเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2543 ก. ค. มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎ ก. ค. ฉบับที่ 13 (พ. ศ. 2535)  ข้อ 3 ให้เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2543

ในปีการศึกษา 2552 ได้เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมจำนวนห้องเรียนที่เปิดสอนทั้งหมด 16  ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 528 คน มีข้าราชการครู 22 คน พนักงานราชการ 1  คน ครูจ้างสอน 2  คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และ พนักงานบริการ 1 คน

ปัจจุบัน  ได้เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมจำนวนห้องเรียนที่เปิดสอนทั้งหมด 19  ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 546 คน มีข้าราชการครูและผู้บริหาร 25 คน พนักงานราชการ    1  คน ครูจ้างสอน คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน พี่เลี้ยงนักเรียนเรียนร่วม 1 คน และ พนักงานบริการ 1 คน 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32 KB