ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ต.ค. 62 นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2562
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ / ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
30 ต.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2562
ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ฝ่ายวิชาการ
19 ต.ค. 62 ถึง 29 ต.ค. 62 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ติว สสวท
ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนวัดเขาวิเศษ การแต่งกายด้วยชุดเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการ