โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ  ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 261301
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 ม.ค. 57 ถึง 10 ม.ค. 57 สอบวัดผลระหว่างปี ภาคเรียนที่ 2/2556
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ วิชาการ
08 ก.พ. 57 สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ วิชาการ
21 ก.พ. 57 สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ วิชาการ
07 มี.ค. 57 ทดสออบสมรรถภาพระดับประถมวัย
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ วิชาการ
10 มี.ค. 57 ถึง 12 มี.ค. 57 ประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย และสอบวัดผลปลายปีภาคเรียนที่ 2/2556 ป.1-ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ วิชาการ
17 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบ สอนซ่อมเสริม สอบแก้ปรับคะแนน
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ วิชาการ
27 มี.ค. 57 นักเรียน ป.1-ป.5 รับ ปพ.6 และนักเรียน ป.6 รับ ปพ.1 กับ ปพ.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ วิชาการ
28 มี.ค. 57 ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556
14 พ.ค. 57 วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ วิชาการ
16 ก.ค. 57 ถึง 18 ก.ค. 57 สอบวัดผลปลายภาค
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ วิชาการ