โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
259 หมู่ที่ 4 ถนนนาวง-ต้นชด บ้านเขาวิเศษ   ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ (075) 291401
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ก.ค. 57 ถึง 18 ก.ค. 57 สอบวัดผลปลายภาค
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ วิชาการ
14 พ.ค. 57 วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ วิชาการ
28 มี.ค. 57 ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556
27 มี.ค. 57 นักเรียน ป.1-ป.5 รับ ปพ.6 และนักเรียน ป.6 รับ ปพ.1 กับ ปพ.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ วิชาการ
17 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบ สอนซ่อมเสริม สอบแก้ปรับคะแนน
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ วิชาการ
10 มี.ค. 57 ถึง 12 มี.ค. 57 ประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย และสอบวัดผลปลายปีภาคเรียนที่ 2/2556 ป.1-ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ วิชาการ
07 มี.ค. 57 ทดสออบสมรรถภาพระดับประถมวัย
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ วิชาการ
21 ก.พ. 57 สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ วิชาการ
08 ก.พ. 57 สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ วิชาการ
06 ม.ค. 57 ถึง 10 ม.ค. 57 สอบวัดผลระหว่างปี ภาคเรียนที่ 2/2556
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ วิชาการ