ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ก.พ. 62 การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ การแต่งกายใส่ชุดนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2