ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 4 แบบ ป.1ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2515
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 2 แบบ ป.1ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2509
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 3 แบบ ป.1ก ห้องประชุมชัยพฤกษ์ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2511
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 5 แบบ 017
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ 1 และ 2 แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2513 และ 2522 ตามลำด
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 1 ห้องสำนักงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอสมุดคู่ชุมชน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 318 ล/55-ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..